17 Ocak 2022

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

ÇTB, BTB, ÇANAKKALE SMMMO VE DEFTERDARLIK İŞBİRLİĞİNDE YAPILANDIRMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret Borsası, Çanakkale Defterdarlığı ve Çanakkale Mali Müşavirler Odası işbirliğinde yapılandırma bilgilendirme toplantısı internet üzerinden online olarak gerçekleşti.

Toplantı, Resmi Gazetede 17.11.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak düzenlendi.

Başkan Kaya Üzen’in moderatörlüğünde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Defterdar Alpay Ekici, Gelir Müdürü Sedat Vatansever, Gelir Şefi Hakan Göksoy, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Küplü, Çanakkale Ticaret Borsası ile Biga Ticaret Borsası Üyeleri ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler katılım sağladı.

Toplantı açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili düzenlemiş olunan toplantının içeriği ile ilgili bilgiler veren Başkan Üzen,  Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında yayınlanan Kanuna göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Birçok kalemde gerçekleşecek yapılandırmalar ayrıca TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak” dedi.

İş âlemi için son derece yararlı olduğuna inandığımız toplantımızın tüm kesimler için verimli olması temennisiyle sözü Defterdar Alpay Ekici’ye bıraktı.

Çanakkale Defterdarı Alpay Ekici TBMM’de kabul edilen 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerle ilgili detaylı bilgilendirme gerçekleştirdi.

Ekici; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapıldığını belirterek, Bu Yasa, mükelleflerimize daha önce çıkartılan yapılandırma yasalarından daha fazla imkan ve kazanımlar sağlamaktadır” dedi.

Defterdar Ekici; Bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş, İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş, Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış olması gerektiğini vurguladı.

Ekici ayrıca, Yapılandırma kapsamına; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar, Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,TSE alacakları, İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacaklarının girmekte olduğunu belirtti.

Bu Kanun ile işveren ve çalışanlara yönelik bazı düzenlemeler yapıldığını belirten Defterdar Ekici Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar ile ilgili katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Konuşmaların ardından iki oturumdan oluşan toplantının ikinci bölümünde katılımcıların soruları Defterdar Alpay Ekici ve Gelir Müdürü Sedat Vatansever tarafından cevaplandı.

Soruların cevaplamasının ardından toplantı son buldu.