17 Haziran 2021

EzineTürk

Haberin Doğru Adresi

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek için Türkiye geneli 14.000, Çanakkale’de 90 temizlik görevlisi, 18 güvenlik görevlisi (silahsız) ve 5 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 

Başvurular, herhangi bir kuruma gelmeden İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresinden, e-Devlet veya ALO 170 üzerinden 26-30 Mart tarihleri arasında elektronik (online) yapılabilecek, şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi olmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

Görev yerleri Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecek kadrolar için başvuru şartları şu şekilde ilan edildi:

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 18 yaşını tamamlamış olmak. 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak. Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak. Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak, eski hükümlü veya engelli olmamak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.